Měření objemové aktivity radonu

Měření objemové aktivity radonu zahrnuje:

  • měření OAR v půdním vzduchu jako podklad pro rozhodnutí o provedení stavebně technických optaření proti průniku radonu do objektu
  • měření OAR v pobytové místnosti pro kolaudační řízení pro změnu užívání objektu
  • měření OAR je prováděno postupem schváleným SÚJB, na základě udělených oprávnění k prováděné činnosti

Ing. Josef Kleiner je oprávněn:

  • k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - stanovení radonového indexu pozemku
  • k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - měření a hodnocení ozáření z přírodníchradionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktu přeměny radonu ve stavbách